วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( พ11101 ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.1, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาลักษณะ หน้าที่และการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก สมาชิกในครอบครัว ความแตกต่างของเพศชาย เพศหญิง ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกาย กิจกรรมทางกายที่ใช้ในการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ การออกกำลังกายและการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง อันตรายภายในบ้านและโรงเรียน การป้องกันอันตรายภายในบ้านและโรงเรียน อันตรายจากการเล่น การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและที่โรงเรียน

โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน รักความเป็นไทย

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก
 • อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
 • ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อหน้าที่
 • บอกสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง
 • บอกลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง

เนื้อหาของคอร์ส

อวัยวะภายนอก
ร่างกายประกอบด้วยอวัยวะภายในและอวัยวะภายนอกที่มีลักษณะและหน้าที่ที่แตกต่าง กันจึงจำเป็นต้องดูแลรักษาอวัยวะต่างๆอย่างถูกวิธี เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและีการเจริญเติบโตสมวัย ความรู้ อวัยวะภายนอก

 • ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก
  00:00
 • ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก
 • การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
  10:00
 • แบบทดสอบการดูแลอวัยวะภายนอก

ชีวิตและครอบครัว
ครอบครัวประกอบด้วยสมาชิกในครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกัน ครอบครัวที่ดีสมาชิกในครอบครัวต้องมีความรักใคร่สามัคคีกัน การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวจึงทำให้ครอบครัวมีความสุข

ลักษณะทางเพศและความภูมิใจในตนเอง
มนุษย์ทุกเพศมีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและลักษณะนิสัย ทุกคนควรเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของกันและกัน ทุกคนต้องรู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง เพื่อนำจุดเด่นของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์และนำจุดด้อยของตนเองมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ความรู้ ลักษณะทางเพศและความภูมิใจในตนเอง

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว