วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (พ16101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.6, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น ปัจจัยที่ช่วยให้การทำงานกลุ่มประสบความสำเร็จ พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์

โดยทักษะกระบวนการ  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย  รักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1. อธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ ที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ
 • 2. อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจให้ทำงานตามปกติ
 • 3. อธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
 • 4. วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของระบบการทำงานภายในร่างกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องความสำคัญของระบบการทำงานภายในร่างกาย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการสร้างและรักษาความสัมพันธภาพกับผู้อื่น หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องเพศศึกษา

 • ระบบสืบพันธุ์
  12:00
 • ระบบไหลเวียนโลหิต
  14:00
 • ระบบหายใจ
  12:45
 • แบบทดสอบเรื่องความสำคัญของระบบการทำงานภายในร่างกาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว