วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (พ16101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น ปัจจัยที่ช่วยให้การทำงานกลุ่มประสบความสำเร็จ พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์

โดยทักษะกระบวนการ  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย  รักความเป็นไทย

What Will You Learn?

 • 1. อธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ ที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ
 • 2. อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจให้ทำงานตามปกติ
 • 3. อธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
 • 4. วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

Course Content

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของระบบการทำงานภายในร่างกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องความสำคัญของระบบการทำงานภายในร่างกาย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการสร้างและรักษาความสัมพันธภาพกับผู้อื่น หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องเพศศึกษา

 • ระบบสืบพันธุ์
  12:00
 • ระบบไหลเวียนโลหิต
  14:00
 • ระบบหายใจ
  12:45
 • แบบทดสอบเรื่องความสำคัญของระบบการทำงานภายในร่างกาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet