วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (พ14101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.4, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย ความสำคัญ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ การดูแลรักษากล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ คุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย การปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตราย และไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ กายบริหาร ท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ เกมเลียนแบบ กิจกรรมแบบผลัด กีฬาพื้นฐาน (แฮนด์บอล)การออกกำลังกาย เล่นเกม เล่นกีฬาพื้นฐาน  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ สภาวะอารมณ์และความรู้สึกที่มีผลต่อสุขภาพ ทั้งทางบวกและทางลบ ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การใช้ยา การปฐมพยาบาล ผลเสียของการสูบบุหรี่ การดื่มสุราและการป้องกัน

โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน รักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย
 • คุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว
 • กายบริหาร
 • การปฐมพยาบาล

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

 • การเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย
  00:00
 • การเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
 • การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางด้านร่างกาย
  00:00
 • พัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์
  00:00
 • การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์
  00:00
 • พัฒนาการทางด้านสังคม
  00:00
 • พัฒนาการทางด้านสติปัญญา
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบอวัยวะที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คุณค่าของครอบครัวและเพื่อน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว