วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (พ13101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.3, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ การวางตัวต่อเพศตรงข้าม ปัญหาทางการพัฒนาทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา รูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรม สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การสร้างวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี การออกกำลังกายและเล่นกีฬาไทย กีฬาสากลทั้งประเภทบุคคล (ดาบสองมือ) ความแตกต่างระหว่างบุคคล  การฝึกและการเล่นกีฬาตามกฎ กติกา และข้อตกลง รูปแบบ กลวิธีการรุก การป้องกันในการเล่นกีฬาเป็นทีม ประโยชน์ของการเล่นและการทำงานเป็นทีม หลักการให้ความร่วมมือในการเล่น การแข่งขันกีฬาและการทำงานเป็นทีม

โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน รักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ
 • ทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโตของมนุษย์
ลักษณะการเจริญเติบโตขิงร่างกาย การเจริญเติบโตของเด็กวันเรียน การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน

 • พัฒนาการทางด้านร่างกายของเพศชายและเพศหญิง
  00:00
 • การเจริญเติบโตของมนุษย์
 • การปฎิบัติตนเพื่อให้มีการพัฒนาทางด้านร่างกายที่เหมาะสมตามวัย
  00:00
 • พัฒนาการทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา
  00:00
 • การชั่งน้ำหนัก
  00:00
 • การวัดส่วนสูง
  00:00
 • เกณฑ์มาตรานการเจริญเติบโตของเด็กไทย
  00:00
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
  00:00

หน่วยที่ 2 คุณค่าของครอบครัวและเพื่อน
ความสำคัญและความแตกต่างของครอบครัว วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน

หน่วยที่ 3 การล่วงละเมิดทางเพศ
การล่วงละเมิดทางเพศ สิทธิในร่างกาย สัมผัสที่ไม่ดีและสัมผัสที่ดี การหลีกเลี่ยงและป้องกันพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว