วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (14101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย ความสำคัญ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ การดูแลรักษากล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ คุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย การปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตราย และไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ กายบริหาร ท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ เกมเลียนแบบ กิจกรรมแบบผลัด กีฬาพื้นฐาน (แฮนด์บอล)การออกกำลังกาย เล่นเกม เล่นกีฬาพื้นฐาน  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ สภาวะอารมณ์และความรู้สึกที่มีผลต่อสุขภาพ ทั้งทางบวกและทางลบ ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การใช้ยา การปฐมพยาบาล ผลเสียของการสูบบุหรี่ การดื่มสุราและการป้องกัน

โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน รักความเป็นไทย

What Will You Learn?

 • อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ
 • อธิบายสภาวะอารมณ์ ความรู้สึกที่มีผลต่อสุขภาพ
 • วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อการเลือกบริโภค
 • ความสำคัญของการใช้ยาอย่างถูกวิธี ผลเสียของการสูบบุหรี่และการดื่มสราที่มีผลต่อสุขภาพและการป้องกัน
 • การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยา สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อยและการบาดเจ็บจากการเล่น

Course Content

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ

 • ความสำคัญและประเภทของสิ่งแวดล้อม
  00:00
 • การจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อสุขภาพ
  00:00
 • การจัดสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
  00:00
 • การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในที่สาธารณะ
  00:00
 • แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 สภาวะทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

หน่วยการเรียนรู้ 13 ยาและสารเสพติดให้โทษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 การปฐมพยาบาล

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet