วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (พ12101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.2, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายใน  ลักษณะการเจริญตามธรรมชาติของมนุษย์บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว ความสำคัญของเพื่อน พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ ความภาคภูมิใจในเพศ การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ การออกกำลังกาย การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด การมีสุขภาพดี อาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย และการบาดเจ็บ อุบัติเหตุทางน้ำ ทางบก ยาสามัญประจำบ้าน ยาสมุนไพรในเขตสัมพันธวงศ์ (ยาจีน)>สารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัว สัญลักษณ์และป้ายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นอันตราย อัคคีภัย

โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน รักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • อธิบายลักษณะหน้าที่ของอวัยวะภายในและการดูแลรักษาอวัยวะภายในได้
  • อธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย์
  • ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว
  • บอกความสำคัญของเพื่อน
  • ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ
  • อธิบายความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย

เนื้อหาของคอร์ส

อวัยวะภายในร่างกาย
อวัยวะภายในมีความสำคัญต่อระบบการทำงานของร่างกายดังนั้นเราจึงต้องรู้จักหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ การดูแลรักษาอวัยวะอย่างถูกต้องเพื่อให้อวัยวะทำงานได้อย่างปกติ

  • ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในและการดูแลรักษา
    15:00
  • แบบทดสอบอวัยวะภายในร่างกาย

ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์

ชีวิตและครอบครัว

พฤติกรรมทางเพศ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว