วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (พ13101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.3, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ การวางตัวต่อเพศตรงข้าม ปัญหาทางการพัฒนาทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา รูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรม สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การสร้างวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี การออกกำลังกายและเล่นกีฬาไทย กีฬาสากลทั้งประเภทบุคคล (ดาบสองมือ) ความแตกต่างระหว่างบุคคล  การฝึกและการเล่นกีฬาตามกฎ กติกา และข้อตกลง รูปแบบ กลวิธีการรุก การป้องกันในการเล่นกีฬาเป็นทีม ประโยชน์ของการเล่นและการทำงานเป็นทีม หลักการให้ความร่วมมือในการเล่น การแข่งขันกีฬาและการทำงานเป็นทีม

โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน รักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • อธิบายการติดต่อและวิธีป้องกันการแพร่กระจายของโรค
 • เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม
 • การแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี
 • การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ การขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุร้าย หรืออุบัติเหตุ
 • การปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจากการเล่น

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การป้องกันโรคติดต่อ

 • ความหมายของโรคติดต่อ
  00:00
 • การป้องกันโรคติดต่อ (โรคไข้หวัดใหญ่)
  00:00
 • โรคตาแดง
  00:00
 • โรคไข้เลือดออก
  00:00
 • โรคหัด
  00:00
 • โรคอีสุกอีใส
  00:00
 • แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 อาหารหลัก 5 หมู่ และธงโภชนาการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ทันตสุขภาพ

หน่วยการเรีนรรู้ที่ 11 ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียน และการเดินทาง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจากการเล่น

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว