วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (พ12101) ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.2, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายใน  ลักษณะการเจริญตามธรรมชาติของมนุษย์บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว ความสำคัญของเพื่อน พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ ความภาคภูมิใจในเพศ การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ การออกกำลังกาย การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด การมีสุขภาพดี อาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย และการบาดเจ็บ อุบัติเหตุทางน้ำ ทางบก ยาสามัญประจำบ้าน ยาสมุนไพรในเขตสัมพันธวงศ์ (ยาจีน)สารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัว สัญลักษณ์และป้ายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นอันตราย อัคคีภัย โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน รักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี
  • 2. เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  • 3. อธิบายการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย
  • 4. ปฏิบัติบัติตามคำแนะนำเมื่อมีอาการเจ็บป่วย
  • 5. บอกชื่อยาสามัญประจำบ้านและใช้ยาตามคำแนะนำ

เนื้อหาของคอร์ส

การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี
สุขภาพหมายถึงความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจไม่มีโรคหรือความพิการใดๆและสามารถอยู่กับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข

  • การปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพดี
  • แบบทดสอบการปฏิตนให้มีสุขภาพดี

การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย

ยาสามัญประจำบ้าน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว