วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (พ23101)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.3, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในแต่ละวัย อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น  องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์  สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว  การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลที่เลือก  ระบบสร้างเสริมสุขภาพ การจัดกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้อื่น มารยาทในการเล่นและดูกีฬา การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาประเภททีม (วอลเลย์บอล) กฎ กติกาและข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือกเล่น

โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน รักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1. อธิบายเกี่ยวกับข้อตกลงและแนวทางในการศึกษาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาได้
 • 2. อธิบายลักษณะของพัฒนาการและการแบ่งช่วงวัยของมนุษย์อย่างถูกต้องได้ (K)
 • 3. อธิบายลักษณะการเจริญเติบโตทางร่างกายและพัฒนาการของวัยทารกและวัยเด็กอย่างถูกต้อง
 • 4. เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องลักษณะของพัฒนาการและการแบ่งช่วงวัยของมนุษย์
 • ด้วยความสนใจ
 • 5. ระบุแหล่งความรู้ที่สนับสนุนการศึกษาในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาทั้งในท้องถิ่นและชุมชนได้
 • 6. ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียนรู้ได้

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการแต่ละช่วงวัย

 • การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แต่ละช่วงของชีวิต
  00:00
 • การเจริญเติบโต
 • อิทธิพลและความหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัย

หน่วยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การป้องกันโรคและการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว