วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (พ21101) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาระบบประสาท  ระบบต่อมไร้ท่อ  ภาวการณ์เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน   และปัจจัยที่เกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศ

โดยทักษะกระบวนการ  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย   รักความเป็นไทย

What Will You Learn?

 • 1. อธิบายความสำคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น
 • 2. อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ
 • 3. วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน
 • 4. แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย
 • 5. อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม
 • 6. แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
 • 7. เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย

Course Content

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ
ระบบทุกระบบของร่างกายมีการทำงานประสานกันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้อวัยวะทุกส่วนในร่างกาย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัยและตามธรรมชาติของการเจริญเติบโต ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อก็เป็นระบบที่มีส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตที่เกี่ยวกับการสั่งการ การตอบสนองที่เหมาะสมเพื่อรักษาสมดุลของร่างกาย

 • ระบบประสาท
  05:16
 • ระบบต่อมไร้ท่อ
  02:50
 • แบบทดสอบเรื่องระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย
การวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน จะทำให้ทราบภาวะการเจริญเติบโตของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรม ควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ จะเป็นไปตามวัย ตามลำดับขั้นตอน ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกาย อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศได้อย่างชัดเจน เราจึงต้องรู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถูกต้อง พร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองให้มีความสมบูรณ์ เกิดความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง อาหารที่เหมาะสมกับวัย
วัยเรียนเป็นช่วงที่มีร่างกายเจริญเติบโตและพัฒนาการในทุกด้าน จึงจำเป็นต้องได้รับสารอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เพื่อให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย วัยรุ่นเป็นช่วงที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน จึงต้องการสารอาหารเพื่อนำไปใช้ในการสร้างเสริมกระดูกและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การได้รับอาหารที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ จะทำให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตตามวัย

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet