วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (พ21101) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.1, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาระบบประสาท  ระบบต่อมไร้ท่อ  ภาวการณ์เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน   และปัจจัยที่เกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศ

โดยทักษะกระบวนการ  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย   รักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1. อธิบายความสำคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น
 • 2. อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ
 • 3. วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน
 • 4. แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย
 • 5. อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม
 • 6. แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
 • 7. เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ
ระบบทุกระบบของร่างกายมีการทำงานประสานกันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้อวัยวะทุกส่วนในร่างกาย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัยและตามธรรมชาติของการเจริญเติบโต ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อก็เป็นระบบที่มีส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตที่เกี่ยวกับการสั่งการ การตอบสนองที่เหมาะสมเพื่อรักษาสมดุลของร่างกาย

 • ระบบประสาท
  05:16
 • ระบบต่อมไร้ท่อ
  02:50
 • แบบทดสอบเรื่องระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย
การวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน จะทำให้ทราบภาวะการเจริญเติบโตของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรม ควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ จะเป็นไปตามวัย ตามลำดับขั้นตอน ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกาย อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศได้อย่างชัดเจน เราจึงต้องรู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถูกต้อง พร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองให้มีความสมบูรณ์ เกิดความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง อาหารที่เหมาะสมกับวัย
วัยเรียนเป็นช่วงที่มีร่างกายเจริญเติบโตและพัฒนาการในทุกด้าน จึงจำเป็นต้องได้รับสารอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เพื่อให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย วัยรุ่นเป็นช่วงที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน จึงต้องการสารอาหารเพื่อนำไปใช้ในการสร้างเสริมกระดูกและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การได้รับอาหารที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ จะทำให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตตามวัย

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว