วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (พ22101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ การวางตัวต่อเพศตรงข้าม

โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ

What Will You Learn?

  • การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
  • ชีวิตและครอบครัว

Course Content

พัฒนาการในวัยรุ่น

  • การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น
    00:00
  • ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น
    00:00

วัยรุ่นกับเรื่องเพศ

การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ

เทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้า

ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet