วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (พ21102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.1, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาปัญหาที่เกิดจากการภาวะโภชนาการ   เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย  วิธีควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด อาการ ของผู้ติดสารเสพติด  การป้องกันการติดสารเสพติด ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ  ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด

เพื่อให้เห็นคุณค่าและทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
 • 2. ควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 • 3. แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
 • 4. อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกันการติดสารเสพติด
 • 5. อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ
 • 6. แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด โดยใช้ทักษะต่าง ๆ

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ภาวะโภชนาการมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน การสร้างพฤติกรรม การบริโภคที่ถูกต้องจะเป็นการแก้ไขและสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพของตนเองตลอดไป และการควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้มีสุขภาพดี ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ และสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ภาวะโภชนาการ
 • ปัญหาภาวะโภชนาการในวัยรุ่น
  07:25:00
 • การควบคุมน้ำหนักของตนเอง ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  03:34:00
 • แบบทดสอบ เรื่อง ภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการเจ็บป่วยอย่างกะทันหัน ผู้ป่วยควรจะได้รับการปฐมพยาบาลอย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยให้อาการของผู้ป่วยลดความรุนแรงลง โดยผู้ให้การช่วยเหลือต้องได้รับการฝึกฝนเรื่องการปฐมพยาบาลเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดทักษะในการช่วยเหลือ และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการเจ็บป่วยอย่างกะทันหัน ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตนเองได้ จำเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือพาเคลื่อนย้าย ซึ่งผู้ให้การช่วยเหลือจะต้องได้รับการฝึกฝนการเคลื่อนย้ายมาเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดทักษะในการช่วยเหลือ และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สารเสพติด
ผู้ติดสารเสพติดมีลักษณะทางพฤติกรรม ความคิด ความรู้สึก บุคลิกภาพ และโลกทัศน์ส่วนตัวเปลี่ยนไปจากเดิมในด้านลบ ซึ่งลักษณะอาการที่แสดงออกนั้นขึ้นอยู่กับการออกฤทธิ์ของสารเสพติดแต่ละชนิด สารเสพติดส่งผลกระทบต่อร่างกายทำให้ผู้เสพเกิดโรคต่าง ๆ และส่งผลกระทบต่อจิตใจด้วย โดยสภาพจิตใจของผู้เสพจะเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงและขาดสติ จึงส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในชีวิตประจำวันได้ การชักชวนและโน้มน้าวจิตใจให้ผู้อื่นลด ละ เลิกสารเสพติดได้ จะทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว