วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ การวางตัวต่อเพศตรงข้าม โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ

What Will You Learn?

  • ปัญหาของสุขภาพจิตและการจัดการกับอารมณ์และความเครียด
  • การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด
  • การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง
  • การป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขัน
  • สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย

Course Content

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ปัญหาสุขภาพจิตและการจัดการกับอารมณ์และความเครียด

  • ปัญหาสุขภาพจิต
  • อารมณ์และความเครียด
    00:00
  • แบบทดสอบหน่วยที่ 6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขัน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet