วิชาหลักภาษาไทย 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ท30205) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.6, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

ศึกษาเรื่องลักษณะของคำไทย และคำที่มาจากภาษาอื่น การสร้างคำ ประโยค คำราชาศัพท์ คำทับศัพท์

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ภาษา กระบวนการสืบค้น กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และเข้าใจธรรมชาติของภาษา มีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • วิเคราะห์และเปรียบเทียบลักษณะของภาษาไทย และคำที่มาจากภาษาอื่นได้
 • วิเคราะห์การสร้างคำและกลุ่มคำได้ถูกต้องเหมาะสมกับประเภทของการสื่อสาร
 • เขียนประโยคตามเจตนาของการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสม
 • เลือกใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้องตามฐานะบุคคล
 • บอกหลักสังเกตคำที่มาจากภาษาอื่นได้ จำแนกคำที่มาจากภาษาอื่นได้
 • ใช้ราชาศัพท์และคำทับศัพท์ได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาของคอร์ส

ธรรมชาติของภาษา

 • คำสมาส – คำสนธิ
  00:00
 • เสียงในภาษาไทย
  00:01
 • คำ
  00:00
 • ชนิดของคำในภาษาไทย
  00:00
 • โวหารและภาพพจน์
  00:01
 • แบบทดสอบ

ประโยคสื่อสารนำความหมาย

หลักภาษานำทาง

ภาษาไทยเรานี้มีคำยืม

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว