วิชาเชาวน์ปัญญา ระดับชั้นอนุบาล 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 2

ฝึกทักษะการสังเกตความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน  การเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังการเรียงลำดับภาพแบบมิติสัมพันธ์ มิติสัมพันธ์ภาพกับเงา  การนับจำนวนจากมโนภาพ และการจับคู่สิ่งของที่ใช้คู่กัน  เพื่อฝึกทักษะการสังเกต การคิด และการแก้ปัญหา ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัย

What Will You Learn?

 • ฝึกทักษะการสังเกตความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน 
 •  การเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
 • การเรียงลำดับภาพแบบมิติสัมพันธ์
 • มิติสัมพันธ์ภาพกับเงา  
 • การนับจำนวนจากมโนภาพ
 •  การจับคู่สิ่งของที่ใช้คู่กัน 
 • เพื่อฝึกทักษะการสังเกต การคิด และการแก้ปัญหา ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัย

Course Content

มิติสัมพันธ์ภาพกับเงา

 • มิติสัมพันธ์ภาพกับเงา
  00:00
 • มิติสัมพันธ์ภาพกับเงา

การเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง

การเรียงลำดับภาพแบบมิติสัมพันธ์

การนับจำนวนจากมโนภาพ

การจับคู่สิ่งของที่ใช้คู่กัน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet