วิชาเชาวน์ปัญญา ระดับชั้นอนุบาล 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

ฝึกทักษะการสังเกตความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน   มิติสัมพันธ์และการจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน เรียนรู้ขนาดเล็กที่สุด ขนาดใหญ่ที่สุด ความสั้น ความยาว  การฟังคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่ง เรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน   การต่อเติมภาพให้สมบูรณ์  เพื่อฝึกทักษะการสังเกต การคิด และการแก้ปัญหา ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัย

What Will You Learn?

  • มิติสัมพันธ์และการจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
  • เรียนรู้ขนาดเล็กที่สุด ขนาดใหญ่ที่สุด ความสั้น ความยาว 
  • การฟังคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่ง
  • เรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน   
  • การต่อเติมภาพให้สมบูรณ์

Course Content

มิติสัมพันธ์และการจับคู่รูปภาพที่สัมพันธ์กัน

  • มิติสัมพันธ์และการจับคู่รูปภาพที่สัมพันธ์กัน
    00:00
  • มิติสัมพันธ์และการจับคู่รูปภาพที่สัมพันธ์กัน

เรียนรู้ขนาดเล็กที่สุด ขนาดใหญ่ที่สุด ความสั้น ความยาว 

การฟังคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่ง

เรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน 

การต่อเติมภาพให้สมบูรณ์

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet