วิชาเชาวน์ปัญญา ระดับชั้นอนุบาล 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ฝึกทักษะการสังเกตความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน  การเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังการเรียงลำดับภาพแบบมิติสัมพันธ์ มิติสัมพันธ์ภาพกับเงา  การนับจำนวนจากมโนภาพ และการจับคู่สิ่งของที่ใช้คู่กัน  เพื่อฝึกทักษะการสังเกต การคิด และการแก้ปัญหา ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัย

What Will You Learn?

  • ฝึกทักษะการสังเกตความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน 
  •  การเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
  • การเรียงลำดับภาพแบบมิติสัมพันธ์
  • มิติสัมพันธ์ภาพกับเงา  
  • การนับจำนวนจากมโนภาพ
  •  การจับคู่สิ่งของที่ใช้คู่กัน 
  • เพื่อฝึกทักษะการสังเกต การคิด และการแก้ปัญหา ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัย

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet