วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ค22202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.2, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา พาราโบลา  และอัตราส่วนตรีโกณมิติ

โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กระบวนการให้เหตุผล กระบวนการสื่อความทางคณิตศาสตร์ และกระบวนการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่เรียนรู้ มีวินัย รับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • บอกลักษณะที่สำคัญของพาราโบลาได้
  • แก้ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติได้

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว