วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ค22202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา พาราโบลา  และอัตราส่วนตรีโกณมิติ

โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กระบวนการให้เหตุผล กระบวนการสื่อความทางคณิตศาสตร์ และกระบวนการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่เรียนรู้ มีวินัย รับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

 

What Will You Learn?

  • บอกลักษณะที่สำคัญของพาราโบลาได้
  • แก้ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติได้

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet