วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ค22201) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา การแยกตัวประกอบของพหุนาม  และสมการกำลังสอง

โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กระบวนการให้เหตุผล กระบวนการสื่อความทางคณิตศาสตร์ และกระบวนการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่เรียนรู้ มีวินัย รับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

What Will You Learn?

  • แยกตัวประกอบของของพหุนามดีกรีสองได้
  • แก้สมการกำลังสองได้

Course Content

การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง

  • การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยวิธีแจกแจง
    00:00

การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยวิธีจัดกลุ่ม

การแยกตัวประกอบของพหุนามโมนิกดีกรีสอง

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

การแยกตัวประกบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์

การแยกตัวประกบขงพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างกำลังสอง

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

โจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet