วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ค22201) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.2, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา การแยกตัวประกอบของพหุนาม  และสมการกำลังสอง

โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กระบวนการให้เหตุผล กระบวนการสื่อความทางคณิตศาสตร์ และกระบวนการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่เรียนรู้ มีวินัย รับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • แยกตัวประกอบของของพหุนามดีกรีสองได้
  • แก้สมการกำลังสองได้

เนื้อหาของคอร์ส

การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง

  • การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยวิธีแจกแจง
    00:00

การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยวิธีจัดกลุ่ม

การแยกตัวประกอบของพหุนามโมนิกดีกรีสอง

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

การแยกตัวประกบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์

การแยกตัวประกบขงพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างกำลังสอง

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

โจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว