วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ค33201) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.6, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเรื่อง  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  และปริพันธ์ของฟังก์ชัน

โดยใช้กระบวนการคิดคำนวณ กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กระบวนการสื่อความทางคณิตศาสตร์ กระบวนให้เหตุผล และกระบวนการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบคอบ มุ่งมั่นในการทำงาน ทำงานอย่างมีระบบและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • หาลิมิตของฟังก์ชันได้
  • ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่กำหนดให้
  • หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตที่กำหนดให้และนำไปใช้แก้ปัญหา
  • หาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและจำกัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตที่กำหนดให้ และนำไปใช้แก้ปัญหา

เนื้อหาของคอร์ส

ลิมิตของฟังก์ชัน

  • ลิมิตของฟังก์ชัน
    00:00
  • แบบฝึกหัด เรื่อง ลิมิตของฟังก์ชัน

ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

อัตราการเปลี่ยนแปลง และการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยบทนิยาม

อนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร

อนุพันธ์อันดับสูงและการหาอนุพันธ์โดยปริยาย

อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติและฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน

การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

การหาอนุพันธ์โดยลอการิทึม และการหาค่าลิมิตของฟังก์ชันโดยโลปิตาล

ความชันของเส้นโค้ง

ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด

ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดสัมพัทธ์

ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดสัมบูรณ์

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดสัมพัทธ์

ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต

ปริพันธ์จำกัดเขต

พื้นที่ใต้โค้ง

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว