วิชา วิทยาศาสตร์ (ว 12101 ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.2, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ : สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อการเจริญเติบโตของพืช  และการดูแล  วัฎจักรชีวิตของพืชดอก

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ

นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • -อธิบายวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้สิ่ง ต่างๆ ได้
 • -อธิบายทักษะการวัด การตั้งสมมติฐาน การทดลอง การตีความหมายข้อมูลและการหา ข้อสรุปในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้
 • -บอกลักษณะของสิ่งที่สังเกตได้
 • -บอกความสำคัญของการสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัวได้
 • -จำแนกหมวดหมู่ของคน สัตว์ สิ่งของได้
 • -บอกความแตกต่างและยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตได้
 • -บอกประโยชน์ของน้ำและแสงต่อการเจริญเติบโตของพืชได้
 • -บอกประโยชน์ ส่วนประกอบของดอกไม้ได้
 • -อธิบายการสืบพันธุ์ของพืชดอกได้ อธิบายการเปลี่ยนแปลงของดอกไม้หลังการสืบพันธุ์ได้

เนื้อหาของคอร์ส

เรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • วิธีการทางวิทยาศาสตร์
  00:01
 • ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  00:01
 • จิตวิทยาศาสตร์
  00:01
 • เรียนรู้วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา

เรียนรู้ชีวิตพืช

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว