วิชา วิทยาศาสตร์ (ว 12101 ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.2, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษา วิเคราะห์ ในสาระดังต่อไปนี้

วิทยาศาสตร์กายภาพ : สมบัติการดูดซับน้ำ  การนำวัสดุไปใช้ประโยชน์  การนำวัสดุมาใช้  การเคลื่อนที่ของแสง  การมองเห็น  อันตรายจากแสง

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ : ส่วนประกอบของดิน  การจำแนกดิน  ประโยชน์ของดิน

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ

นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

เนื้อหาของคอร์ส

แสงใน ชีวิตประจําวัน

  • แสงและการ มองเห็น

ดินในท้องถิ่นของเรา

วัสดุรอบตัวเรา
วัสดุรอบตัวเรา ของเล่น ของใช้ และวัสดุต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา มีสี ขนาด แตกต่างกัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เสื้อผ้า แก้วน้ำ ถ้าสังเกตต่อไปจะพบว่า ของเล่น ของใช้ดังกล่าวนั้นทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกัน บางอย่างทำจากวัสดุเพียงชนิดเดียว แต่บางอย่าง ประกอบขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายส่วน ทำจากวัสดุหลายชนิด เพื่อประโยชน์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน ประเภทของวัสดุ วัสดุที่นำมาใช้ทำของเล่น ของใช้ โดยทั่วไปมี 2 ประเภท คือ - วัสดุจากธรรมชาติ เป็นวัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ไม้ ดิน หิน ทราย ยางหนังสัตว์ ขนสัตว์ ฝ้าย เป็นต้น - วัสดุที่มนุษย์ประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นจากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แก้ว พลาสติก เส้นใยสังเคราะห์ ปูนซีเมนต์ โลหะ ทั้งที่เป็นโลหะบริสุทธิ์และโลหะ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว