วิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ส11101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564

หมวดหมู่: ป.1, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา

ศึกษาพุทธประวัติหรือประวัติของศาสดา ประวัติสาวกและศาสนิกชนตัวอย่าง (รัชกาลที่ 9, รัชกาลที่ 10 และ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20)  พระรัตนตรัย โอวาท ๓ หลักธรรมของศาสนา  การสวดมนต์แผ่เมตตา การพัฒนาจิต การบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน การแสดงตนเป็นศาสนิกชน การปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา  การบูชาพระรัตนตรัย ศึกษาการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน โครงสร้างของครอบครัว กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียน ศึกษาการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากร การทำงานอย่างสุจริต ศึกษาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น  ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งต่างๆรอบตัว แผนผังแสดงตำแหน่งสิ่งต่างๆในห้องเรียน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ลักษณะภูมิอากาศ  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อตัวเรา   รู้เท่าทันสิ่งแวดล้อมและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม การจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน โดยใช้ทักษะการสังเกต ทักษะการแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย  อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะสังคม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • ได้เรียนรู้ความสำคัญของศาสนาทุกศาสนา
 • แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดที่ได้จากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง
 • สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีได้ถูกต้องเหมาะสม
 • สามารถทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 • การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและโรงเรียน
 • กระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งจะส่งผลต่อการปลูกฝังพื้นฐานสำคัญของประชาธิปไตยต่อเยาวชน
 • การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันเพื่อซื้อสินค้าและบริการที่ไม่เกินตัวและคุ้มค่า และรู้จักเก็บออม
 • การทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างสุจริตนั้น ย่อมส่งผลดีต่อความสงบสุขของครอบครัวและสังคม

เนื้อหาของคอร์ส

พระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ

 • พระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ
  00:01
 • พระพุทธศาสนา และศาสนาอื่น

แบบอย่างที่ดี

ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน

การทำความดี

ประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียน

สินค้าและบริการในชีวิตประจำวันของเรา

จ่ายเป็น ออมได้ ไม่ขัดสน

ทำงานดี มีความสุข

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว