วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ส32101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการสอนและการเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการของพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ การฝึกหัดอบรมตนการพึ่งตนเองและการมุ่งอิสรภาพ หลักธรรมคำสอนในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ชาดก การทำความดีความชั่ว นโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ บทบาทของนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาล รายรับรายจ่ายของรัฐ ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ วิวัฒนาการ ของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ของไทย การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ บทบาทหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีการเงินโลกการใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การนำภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพในส่วนต่างๆ ของโลก การเกิดภูมิสังคมใหม่ของโลก การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์   กระบวนการสืบค้น  กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ   ทักษะกระบวนการทางสังคม กระบวนการสร้างค่านิยม   กระบวนการทางประวัติศาสตร์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์   ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย   มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ   รักและรับใช้

What Will You Learn?

  • 1.นักเรียนสามารถศึกษาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการสอนและการเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา
  • 2.นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการของพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ การฝึกหัดอบรมตนการพึ่งตนเองและการมุ่งอิสรภาพ หลักธรรมคำสอนในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ชาดก การทำความดีความชั่ว
  • 3.นักเรียนสามารถอธิบายนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ บทบาทของนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาล รายรับรายจ่ายของรัฐ ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ วิวัฒนาการ ของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ของไทย การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ บทบาทหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีการเงินโลกการใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การนำภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพในส่วนต่างๆ ของโลก การเกิดภูมิสังคมใหม่ของโลก การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ

Course Content

สังคมชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล

  • สังคมชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล
  • สังคมชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล

พระพุทธ

พระธรรม

พระไตรปิฎก และพุทธศาสนสุภาษิต

พุทธสาวก พุทธสาวิกา

ระบบเศรษฐกิจ

การกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

สหกรณ์

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet