วิชาหลักภาษาไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ท30206) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย
ศึกษาการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันของคนไทยจากสื่อต่างๆ ทั้งในด้านการพูดและการเขียน มีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของภาษา พันธกิจของภาษา พลังของภาษา ลักษณะของภาษา ศึกษาส่วนประกอบของภาษา ลักษณะข้อควรสังเกตบางประการของภาษาไทย เรียนรู้ชนิดของคำ กลุ่มคำและประโยค ใช้ภาษาถูกต้องตามระดับภาษาเหมาะสมแก่กาลเทศะและบุคคล อธิบายคำมูลและวิเคราะห์ หลักการสร้างคำในภาษาไทย (คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม) คำสมาส วิเคราะห์ลักษณะภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  และเห็นคุณค่าภาษาไทย

What Will You Learn?

  • ศึกษาการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันของคนไทยจากสื่อต่างๆ ทั้งในด้านการพูดและการเขียน
  • มีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของภาษา พันธกิจของภาษา พลังของภาษา ลักษณะของภาษา
  • ศึกษาส่วนประกอบของภาษา ลักษณะข้อควรสังเกตบางประการของภาษาไทย
  • เรียนรู้ชนิดของคำ กลุ่มคำและประโยค ใช้ภาษาถูกต้องตามระดับภาษาเหมาะสมแก่กาลเทศะและบุคคล
  • อธิบายคำมูลและวิเคราะห์ หลักการสร้างคำในภาษาไทย (คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม) คำสมาส
  • วิเคราะห์ลักษณะภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
  • เห็นคุณค่าภาษาไทย

Course Content

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet