เนื้อหาของคอร์ส
วิชาหลักภาษาไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ท30206) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

คิดเชื่อมโยง คือความสามารถในการเชื่อมโยง ประสบการณ์และความรู้ต่าง ๆ จากหลายแหล่ง มาร้อยเรียงเพื่อให้เห็นภาพใหญ่ นับเป็นทักษะที่สำคัญมากในยุคปัจจุบันที่มีข้อมูลมากมายจนอ่านกันแทบไม่ไหว ถ้าคิดเราเชื่อมโยงได้เก่ง เราก็จะสามารถนำความรู้จากตรงนั้นมาประยุกต์ใช้กับตัวเองได้

ไฟล์ตัวอย่าง
การคิดแบบเชื่อมโยง.pptx
ขนาด: 1.65 MB