เนื้อหาของคอร์ส
วิชาหลักภาษาไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ท30206) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

จดหมายกิจธุระหมายถึง จดหมายที่ใช้ติดต่อกันเกี่ยวกับเรื่องงาน กิจธุระต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ การดาเนินชีวิตและเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงาน รวมทั้งแสดงไมตรีจิตที่มีต่อกัน เช่น จดหมายเชิญวิทยากร จดหมายขอเข้าชมสถานที่จดหมายขอความช่วยเหลือ หรือความร่วมมือ จดหมายขอบคุณ

ไฟล์ตัวอย่าง
การเขียนจดหมายกิจธุระ.pptx
ขนาด: 834.29 KB