เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 ( ค31201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.4, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเรื่อง  ประพจน์และตัวเชื่อม  ประโยคที่มีตีวบ่งปริมาณตัวเดียว  การอ้างเหตุผล  จำนวนจริงและสมบัติของจำนวนจริง  ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริงและสมบัติของค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง  จำนวนจริงในรูปกรณฑ์  และจำนวนจริงในรูปเลขยกกกำลัง  ตัวประกอบของพหุนาม  สมการและอสมการพหุนาม  สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนาม  สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนาม

โดยใช้กระบวนการคิดคำนวณ กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กระบวนการสื่อความทางคณิตศาสตร์ กระบวนให้เหตุผล และกระบวนการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบคอบ มุ่งมั่นในการทำงาน ทำงานอย่างมีระบบและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้นในการสื่อสาร สื่อความหมาย และอ้างเหตุผล
 • 2. เข้าใจจำนวนจริงและใช้สมบัติของจำนวนจริงในการแก้ปัญหา
 • 3. แก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไม่เกินสี่ และนำไปใช้แก้ปัญหา
 • 4. แก้สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใช้แก้ปัญหา
 • 5. แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใช้แก้ปัญหา

เนื้อหาของคอร์ส

ตรรกศาสตร์

 • สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์
  00:00
 • แบบฝึกทักษะตรรกศาสตร์(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทซอฟแวร์ จำกัด)
  00:00

จำนวนจริง

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว