เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2 (ค31202) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเรื่องการประยุกต์ของฟังก์ชัน  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  เรขาคณิตวิเคราะห์  โดยใช้กระบวนการคิดคำนวณ กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กระบวนการสื่อความทางคณิตศาสตร์ กระบวนให้เหตุผล และกระบวนการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบคอบ มุ่งมั่นในการทำงาน ทำงานอย่างมีระบบและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet