เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5 (ค23201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.3, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเรื่อง การแปรผัน  และระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กระบวนการให้เหตุผล กระบวนการสื่อความทางคณิตศาสตร์ และกระบวนการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่เรียนรู้ มีวินัย รับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1. เขียนสมการของความสัมพันธ์ของการแปรผันนำความรู้เรื่องการแปรผันแก้ปัญหาได้
 • 2. แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาได้

เนื้อหาของคอร์ส

การแปรผัน

 • การแปรผันตรง
  00:00
 • การแปรผันตรง
 • การแปรผกผัน
  00:00
 • การแปรผกผัน
 • การแปรผันเกี่ยวเนื่อง
  00:00
 • การแปรผันเกี่ยวเนื่อง

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว