เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5 (ค23201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเรื่อง การแปรผัน  และระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กระบวนการให้เหตุผล กระบวนการสื่อความทางคณิตศาสตร์ และกระบวนการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่เรียนรู้ มีวินัย รับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

What Will You Learn?

 • 1. เขียนสมการของความสัมพันธ์ของการแปรผันนำความรู้เรื่องการแปรผันแก้ปัญหาได้
 • 2. แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาได้

Course Content

การแปรผัน

 • การแปรผันตรง
  00:00
 • การแปรผันตรง
 • การแปรผกผัน
  00:00
 • การแปรผกผัน
 • การแปรผันเกี่ยวเนื่อง
  00:00
 • การแปรผันเกี่ยวเนื่อง

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet