แบบร่างวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ว11101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ ในสาระดังต่อไปนี้

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ : สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิต  ลักษณะหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์และพืช

วิทยาศาสตร์กายภาพ : สมบัติที่สังเกตได้จากวัสดุ  เสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ : ดวงดาว  ลักษณะภายนอกของหิน

เทคโนโลยี : การใช้เทคโนโลยีในการทำงาน การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน และการดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ

นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

Course Content

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet