วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

ฝึกการนับจำนวน 1 – 20  เขียนเลขอารบิก 1 – 20  เขียนเลขไทย ๑ – ๒๐  เขียนเป็นตัวหนังสือ ศูนย์ – สิบ  เรียงลำดับจากน้อยไปหามากจำนวน 1 – 10   การหาผลบวกและ ผลลบ แนวนอนไม่เกิน 10 และการใช้สัญลักษณ์ >,<,=,≠  เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ได้เหมาะสมกับวัย

What Will You Learn?

 • การนับจำนวน 1 - 20 
 • การเขียนเลขอารบิก 1 - 20 
 • การเขียนเลขไทย ๑ - ๒๐ 
 • การเขียนเป็นตัวหนังสือ ศูนย์ - สิบ 
 • การเรียงลำดับจากน้อยไปหามากจำนวน 1 - 10   
 • การหาผลบวกและ ผลลบ แนวนอนไม่เกิน 10
 • การใช้สัญลักษณ์ >,<,=,≠

Course Content

การเขียนจำนวน 1 – 20 
เด็กสามารถเขียนจำนวนเลข 1 - 20 ได้

 • การเขียนจำนวน 1-20
  02:30
 • แบบทดสอบการเขียนตัวเลข 1 – 20

การนับจำนวน 1 – 20
เด็กสามารถนับจำนวน 1 -20 ได้

การเขียนเลขไทย ๑ – ๒๐
เด็กสามารถเขียนเลขไทย ๑ - ๒๐ ได้

การเขียนเป็นตัวหนังสือ ศูนย์ – สิบ
เด็กสามารถเรียนรู้และเขียนเป็นตัวหนังสือ ศูนย์ - สิบ ได้

การเรียงลำดับจากน้อยไปหามากจำนวน 1 – 10
เด็กสามารถเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามาก 1-10 ได้

การหาผลบวกและผลลบ แนวนอนไม่เกิน 10
เด็กสามารถบวกเลขและลบเลข แนวนอนไม่เกิน 10 ได้

การใช้สัญลักษณ์ >,<,=,≠
เด็กสามารถเรียนรู้สัญลักษณ์ >,<,=,≠ ได้

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet