วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ปฐมวัย
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

ศึกษาการนับและเขียนตัวเลขอารบิก เลขไทย และตัวหนังสือ จำนวน 0 – 50  บอกจำนวนมากกว่า-น้อยกว่า  เท่ากัน-ไม่เท่ากัน  เรียงจำนวนจากน้อยไปหามาก  เรียงจำนวนจากมากไปหาน้อย  การบอกชื่อหลักและการแทนค่าของเลข การเขียนจำนวนในรูปแบบการกระจายตัวเลข   การบวก-ลบเลข แนวตั้งและแนวนอนไม่มีตัวทดและขอยืม  และบอกจำนวนเลขคู่-เลขคี่  เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • การนับและเขียนตัวเลขอารบิก เลขไทย และตัวหนังสือ จำนวน 0 - 50 
 • การบอกจำนวนมากกว่า-น้อยกว่า / เท่ากัน-ไม่เท่ากัน 
 • การเรียงจำนวนจากน้อยไปหามาก 
 • การเรียงจำนวนจากมากไปหาน้อย 
 • การบอกชื่อหลักและการแทนค่าของเลข
 • การเขียนจำนวนในรูปแบบการกระจายตัวเลข   
 • การบวก-ลบเลข แนวตั้งแนวนอนไม่มีตัวทดและขอยืม 
 • การบอกจำนวนเลขคู่-เลขคี่

เนื้อหาของคอร์ส

การนับและเขียนเลขอารบิก  เลขไทย และตัวหนังสือ จำนวน 0-50
เด็กสามารถนับและเขียนเลขอารบิก  เลขไทย และตัวหนังสือ จำนวน 0 - 50 ได้

 • การนับจำนวน 0-50 และเขียนเป็นตัวหนังสือ
  00:01
 • แบบทดสอบการนับจำนวน 1-50

การบอกจำนวนมากกว่า-น้อยกว่า / เท่ากัน-ไม่เท่ากัน
เด็กสามารถบอกจำนวนมากกว่า-น้อยกว่า / เท่ากัน-ไม่เท่ากัน ได้

เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก
เด็กสามารถรู้ค่าจำนวนเลขน้อยไปหามากได้

เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
เด็กสามารถรู้ค่าจำนวนเลขมากไปหาน้อยได้

การบอกชื่อหลักและการแทนค่าของเลข
เด็กสามารถกบอกชื่อหลักและการแทนค่าของเลขได้

การเขียนจำนวนในรูปแบบการกระจายตัวเลข
เด็กสามารถเขียนจำนวนในรูปแบบการกระจายตัวเลขได้

การบวก-ลบเลข  แนวตั้งและแนวนอน ไม่มีตัวทดและขอยืม
เด็กสามารถบวก-ลบเลข  แนวตั้งและแนวนอน ไม่มีตัวทดและขอยืมได้

จำนวนเลขคู่ – เลขคี่ 
เด็กสามารถบอกจำนวนเลขคู่ - เลขคี่ ได้

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว