วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ค21201) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาสาระต่อไปนี้ จำนวนและตัวเลข เลขยกกำลังของจำนวนเต็ม โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา และการให้เหตุผล

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและการดำรงชีวิต

What Will You Learn?

 • ๑. อ่านและเขียนเลขโรมัน บอกค่าของเลขโดดในฐานต่างๆที่กำหนด และเขียนตัวเลขฐานที่กำหนดให้เป็นตัวเลขฐานต่างๆได้
 • ๒. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็ม เลขยกกำลัง การเชียนตัวเลขในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ และหาผลบวก ลบ คูณ และหาร ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้
 • ๓. เชื่อมโยงความรู้เนื้อหาต่างๆในคณิตศาสตร์ และนำความรู้ หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาสังเกต และให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย

Course Content

จำนวนและตัวเลข

 • ระบบตัวเลขโรมัน
  00:01
 • ระบบตัวเลขฐานต่างๆ
  00:00
 • การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข
  12:20

การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet