วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ค21201) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.1, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาสาระต่อไปนี้ จำนวนและตัวเลข เลขยกกำลังของจำนวนเต็ม โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา และการให้เหตุผล

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและการดำรงชีวิต

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • ๑. อ่านและเขียนเลขโรมัน บอกค่าของเลขโดดในฐานต่างๆที่กำหนด และเขียนตัวเลขฐานที่กำหนดให้เป็นตัวเลขฐานต่างๆได้
 • ๒. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็ม เลขยกกำลัง การเชียนตัวเลขในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ และหาผลบวก ลบ คูณ และหาร ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้
 • ๓. เชื่อมโยงความรู้เนื้อหาต่างๆในคณิตศาสตร์ และนำความรู้ หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาสังเกต และให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย

เนื้อหาของคอร์ส

จำนวนและตัวเลข

 • ระบบตัวเลขโรมัน
  00:01
 • ระบบตัวเลขฐานต่างๆ
  00:00
 • การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข
  12:20

การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว