วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ค22101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.2, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

 คำอธิบายรายวิชา

         ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส  การนําความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง

           ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง  จํานวนจริง  รากที่สองและรากที่สามของจํานวนตรรกยะ  การนําความรู้เกี่ยวกับจํานวนจริงไปใช้

           ปริซึมและทรงกระบอก    พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก  ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก

การแปลงทางเรขาคณิต  การเลื่อนขนาน  การสะท้อน  การหมุน  การนําความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา

           สมบัติของเลขยกกำลัง  สมบัติของเลขยกกําลัง  การดําเนินการของเลขยกกําลัง  การเขียนจํานวนในรูป     สัญกรณ์วิทยาศาสตร์  การนําความรู้เกี่ยวกับเลขยกกําลังไปใช้ในการแก้ปัญหา

          พหุนาม   เอกนาม  การบวกและการลบเอกนาม    พหุนาม  การบวกและการลบพหุนาม  การคูณพหุนาม  การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็นพหุนาม

การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และ การคิดสร้างสรรค์ นำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง

การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1. เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลัง ที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มในการ แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
 • 2. เข้าใจจำนวนจริงและความสัมพันธ์ของ จำนวนจริง และใช้สมบัติของจำนวนจริง ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา ในชีวิตจริง
 • 3. เข้าใจหลักการการดำเนินการของ พหุนาม และใช้พหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
 • 4. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของปริซึม และทรงกระบอกในการแก้ปัญหา คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
 • 5. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของปริซึม และทรงกระบอกในการแก้ปัญหา คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
 • 6. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลง ทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และปัญหาในชีวิตจริง
 • 7. เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

เนื้อหาของคอร์ส

สมบัติเลขยกกำลัง

 • การดำเนินการเลขยกกำลัง
  00:00
 • สมบัติอื่นๆของเลขยกกำลัง
  00:00

พหุนาม

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

ปริซึมและทรงกระบอก

การแปลงทางเรขาคณิต

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว