Course Content
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 (ค23101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
About Lesson
 การแยกตัวประกอบของพหุนาม

      การแยกตัวประกอบของพหุนาม คือ การเขียนพหุนามนั้นในรูปของการคูณของพหุนามที่มีดีกรี
ต่ำกว่าพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
             
      การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม
       พหุนามที่อยู่ในรูป A3 + B3 และ A3 – B3 ว่าผลบวกของกำลังสาม ตามลำดับ
                    A3 + B3 = ( A + B )( A2 –AB + B2
                     A3 – B3 = ( A – B )( A2 +AB + B2)
Exercise Files
สรุปเนื้อหาการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง.pdf
Size: 173.64 KB