Course Content
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 (ค23101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

แบบทดสอบปรนัย เรื่อง กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง จำนวน 25 ข้อ 

Exercise Files
แบบทดสอบพาราโบลา.pdf
Size: 199.50 KB