เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 (ค23101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

แบบฝึกหัดอัตนัย เรื่อง สถิติ(3) จำนวน 4 ข้อ 

ที่มา : หนังสือคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของ สสวท

ไฟล์ตัวอย่าง
แบบฝึกหัดเรื่องแผนภาพกล่อง.pdf
ขนาด: 773.13 KB