วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ค13101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.3, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้

จำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน  หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียน ตัวเลขแสดงจานวนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน

เศษส่วน  เศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน

การบวก  การลบ  การคูณ  การหารจำนวนนับไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  และ  ๐  การบวกและการลบ  การคูณ การหารยาวและการหารสั้น  การบวก ลบ คูณ หารระคน  การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา พร้อม ทั้งหาคำตอบ

การบวก  การลบเศษส่วน การบวกและการลบเศษส่วน  การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน

แบบรูป แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆ กัน

เงิน  การบอกจำนวนเงินและเขียนแสดงจำนวนเงินแบบใช้จุด การเปรียบเทียบจำนวนเงินและการแลกเงิน การอ่านและเขียนบันทึกรายรับ รายจ่าย การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน

เวลา  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที  การเขียนบอกเวลาโดยใช้มหัพภาค (.) หรือทวิภาค (:) และการอ่าน  การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที  การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงกับนาที  การอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา

ความยาว การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตร และเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร – การเลือกเครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร  การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว

น้ำหนัก  การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม  การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด  การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนัก

ปริมาตรและความจุ  การวัดปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร  การเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม – การคาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร  การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างลิตรกับมิลลิลิตร ช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวงกับมิลลิลิตร  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร

รูปเรขาคณิตสองมิติ  รูปที่มีแกนสมมาตร

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูลและจำแนกข้อมูล  การอ่านและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ  การอ่านและการเขียนตารางทางเดียว (one – way table)

การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง ทดลอง             สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และ การคิดสร้างสรรค์ นำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง

การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

แสดงเพิ่มเติม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • -อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000
 • เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 จากสถานการณ์ต่าง ๆ
 • บอกจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน
 • -หาผลบวก ลบ คูณ ค่าของตัวไม่ทราบค่า ในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกการลบของจำนวนนับไม่เกิน
 • 100,000 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา และการสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ
 • -อ่าน เขียนบอกเวลาที่มีมหัพภาค(.)หรือทวิภาค(:) แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลา
 • -ประยุกต์ใช้รูปที่มีแกนสมมาตร
 • -อ่านเขียนแผนภูมิรูปภาพ ตารางทางเดียว ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ ตารางทางเดียวในการหาคำตอบ
 • ของโจทย์ปัญหา
 • -อ่านเขียนเศษส่วนแสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน
 • หาผลบวกผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกการลบ
 • เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
 • -หาผลคูณ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณจำนวน 1 หลักกับจำนวนไม่เกิน 4
 • หลัก และจำนวน 2 หลักกับจำนวน 2 หลัก
 • แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณ และการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ

เนื้อหาของคอร์ส

บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000

บทที่ 3 เวลา

บทที่ 4 รูปเรขาคณิต

บทที่ 6 เศษส่วน

บทที่ 7 การคูณ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว