เนื้อหาของคอร์ส
บทที่ 3 เวลา
0/2
บทที่ 4 รูปเรขาคณิต
0/2
บทที่ 6 เศษส่วน
0/2
บทที่ 7 การคูณ
0/2
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ค13101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

การคูณของจำนวน 1 หลักกับจำนวนไม่เกิน 4 หลัก หาผลคูณได้โดยนำจำนวน 1 หลักไปคูณจำนวนไม่เกิน 4 หลัก โดยเริ่มจากหลักทางขวาไปหลักทางซ้ายทีละหลัก

        การคูณจำนวน 2 หลักกับจำนวน 2 หลัก สามารถหาผลคูณได้โดยกระจายจำนวนจำนวนหนึ่งตามค่าประจำหลัก แล้วนำจำนวนในแต่ละหลักคูณกับอีกจำนวนหนึ่ง จากนั้นนำผลคูณที่ได้มาบวกกัน

        การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณ ต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหาร

        การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเป็นสามัญสำนึก และความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนที่อาจพิจารณาจากด้านต่าง ๆ เช่น ความหมายของจำนวนที่ใช้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขนาดหรือค่าของจำนวนใด ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนอื่น ความเข้าใจเกี่ยวกับผลของการดำเนินการของจำนวน ความสามารถในการคิดคำนวณในใจได้อย่างยีดหยุ่น ความสามารถในการประมาณค่า

        การแก้โจทย์ปัญหาการคูณเริ่มจากทำความเข้าใจปัญหา วางแผนการแก้ปัญหา ดำเนินการตามแผน และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

        การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ ต้องพิจารณาสถานการณ์ที่สร้างขึ้นให้สมเหตุสมผลสอดคล้องกับความเป็นจริง

สาระการเรียนรู้

        ความรู้

  1.    การคูณจำนวน 1 หลักกับจำนวนไม่เกิน 4 หลัก
  2.    การคูณจำนวน 2 หลักกับจำนวน 2 หลัก
  3.    การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการคูณ
  4.    การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการ         คูณ
  5.    โจทย์ปัญหาการคูณและการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ
ไฟล์ตัวอย่าง
ใบงาน หน่วย 7 การคูณ ป.3.pdf
ขนาด: 272.16 KB
การคูณวิธีกระจายและวิธีลัด.pdf
ขนาด: 293.39 KB