วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ค13101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

       การบวกจำนวนสอง,สามจำนวนที่มีผลบวกที่ไม่เกิน 100,000 มีขั้นตอนเหมือนกันกับการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 แต่มีหลักเลขเพิ่มขึ้น ทำได้โดยตั้งหลักของตัวบวกให้ตรงกับหลักของตัวตั้ง  เริ่มจากการบวกหลักหน่วยก่อน  การลบจำนวนที่มีหลายหลัก  สองจำนวนตามแนวตั้งต้องเขียนเลขให้ตรงกันทั้งตัวตั้งและตัวลบ  โดยเริ่มลบหลักหน่วยก่อนแล้วจึงลบในหลักถัดไป  โจทย์ปัญหาคือการนำสถานการณ์ในชีวิตประจำวันกับจำนวนมาสร้างเป็นเรื่องราวเพื่อหาคำตอบโดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์   การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าของประโยคสัญลักษณ์การบวก การลบ อาจทำได้โดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ

       ความรู้

  1. การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
  2. การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000
  3. การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวก การลบ
  4. โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ  และการสร้างโจทย์ปัญหา
Exercise Files
ใบงาน หน่วย 2 การบวกการลบป. 3.pdf
Size: 184.29 KB
การบวก.pdf
Size: 418.37 KB
การลบ.pdf
Size: 326.94 KB