เนื้อหาของคอร์ส
บทที่ 3 เวลา
0/2
บทที่ 4 รูปเรขาคณิต
0/2
บทที่ 6 เศษส่วน
0/2
บทที่ 7 การคูณ
0/2
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ค13101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

       ตัวเลขเป็นจำนวนที่ใช้บอกสิ่งต่าง ๆ ว่ามีเท่าไร โดยเขียนในรูปตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทยหรือตัวหนังสือ  จำนวนต่าง ๆ จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนหลักและค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก  การเขียนจำนวนในรูปกระจายเป็นการเขียนผลบวกของจำนวนตามค่าประจำหลัก  จำนวนนับที่มีค่าไม่เกิน 100,000 สองจำนวนสามารถนำมาปรียบเทียบได้ว่ามีค่าเท่ากันไม่เท่ากัน มากกว่าหรือน้อยกว่า โดยใช้เครื่องหมาย  =  ≠  >  <  การเรียงลำดับจำนวนหลาย ๆ จำนวนทำได้โดยการเปรียบเทียบจำนวนทีละคู่แล้วเรียงลำดับจากจำนวนที่มีค่าน้อยไปหาจำนวนที่มีค่ามาก  การนับเพิ่มเป็นจำนวนนับที่เริ่มต้นเท่า ๆ กัน  และการนับเพิ่มครั้งสุดท้ายจะเป็นผลรวมของจำนวนนับทั้งหมด  การนับลดครั้งละ   เท่า ๆ กัน และการนับลดครั้งสุดท้ายจะเป็นผลที่เหลือจากการนับลดทั้งหมด

      ความรู้

  1.  การอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน
  2.  หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
  3.  การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับจำนวน
  4.  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน
ไฟล์ตัวอย่าง
ใบงาน หน่วย1 จำนวนนับ ป.3.pdf
ขนาด: 280.61 KB
จำนวนนับไม่เกิน 100,000.pdf
ขนาด: 1.82 MB