เนื้อหาของคอร์ส
บทที่ 3 เวลา
0/2
บทที่ 4 รูปเรขาคณิต
0/2
บทที่ 6 เศษส่วน
0/2
บทที่ 7 การคูณ
0/2
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ค13101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

        รูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นรูปสมมาตรจะมีแกนสมมาตรอยู่ ซึ่งแกนสมมาตรเป็นเส้นแบ่งรูปออกเป็นสองข้าง และสามารถพับรูปทั้งสองมาทับกันได้พอดี

        ความรู้

  1. รูปที่มีแกนสมมาตร
  2. การประยุกต์ใช้รูปที่มีแกนสมมาตร

      

ไฟล์ตัวอย่าง
รูปเรขาคณิต.pdf
ขนาด: 311.65 KB
ใบงาน หน่วย 4 รูปเรขาคณิต ป.3.pdf
ขนาด: 233.19 KB