วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ค13101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

        รูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นรูปสมมาตรจะมีแกนสมมาตรอยู่ ซึ่งแกนสมมาตรเป็นเส้นแบ่งรูปออกเป็นสองข้าง และสามารถพับรูปทั้งสองมาทับกันได้พอดี

        ความรู้

  1. รูปที่มีแกนสมมาตร
  2. การประยุกต์ใช้รูปที่มีแกนสมมาตร

      

Exercise Files
รูปเรขาคณิต.pdf
Size: 311.65 KB
ใบงาน หน่วย 4 รูปเรขาคณิต ป.3.pdf
Size: 233.19 KB