เนื้อหาของคอร์ส
บทที่ 3 เวลา
0/2
บทที่ 4 รูปเรขาคณิต
0/2
บทที่ 6 เศษส่วน
0/2
บทที่ 7 การคูณ
0/2
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ค13101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

        การบอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาจะบอกเป็นนาฬิกากับนาที และสามารถบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที ซึ่งนำมาเปรียบเทียบกันได้ ส่วนการเขียนและการอ่านเวลาสามารถใช้มหัพภาค ( • ) และทวิภาค ( : )  ซึ่งนำไปใช้ในการอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาได้ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลาเป็นการนำเวลาในหน่วยเดียวกันมา บวก ลบ คูณ หารกัน

        ความรู้

  1. การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที
  2. การอ่านและการเขียนบอกเวลาที่มีมหัพภาค ( • ) หรือทวิภาค ( :
  3. การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที
  4. การเปรียบเทียบระยะเวลา
  5. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา
  6. การอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา
ไฟล์ตัวอย่าง
ใบงาน หน่วย 3 เวลา ป.3.pdf
ขนาด: 199.48 KB
บอกเวลาจากนาฬิกา.pdf
ขนาด: 511.98 KB