เนื้อหาของคอร์ส
บทที่ 3 เวลา
0/2
บทที่ 4 รูปเรขาคณิต
0/2
บทที่ 6 เศษส่วน
0/2
บทที่ 7 การคูณ
0/2
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ค13101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

 เศษส่วนเป็นการเขียนแสดงจำนวน โดยใช้ – เป็นเส้นคั่นระหว่างจำนวนสองจำนวน จำนวนที่อยู่บนเส้นคั่น เรียกว่า ตัวเศษ จำนวนที่อยู่ใต้เส้นคั่น เรียกว่า ตัวส่วน การอ่านเศษส่วนให้เริ่มอ่านจากตัวเลขที่เป็นตัวเศษก่อน โดยมีคำว่า เศษ นำหน้า แล้วตามด้วยตัวเลขที่เป็นตัวส่วน จากนั้นอ่านตัวส่วนต่อ โดยมีคำว่า ส่วน นำหน้า แล้วตามด้วยตัวเลขที่เป็นตัวส่วน

        เศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน สามารถบอก อ่าน และเขียนเป็นตัวเลขและตัวหนังสือได้ การเรียงลำดับเศษส่วนทำได้โดยเปรียบเทียบเศษส่วน  ส่วนการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน ต้องวิเคราะห์โจทย์ และแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

       * ความรู้

  1. การอ่านและการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน
  2. การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน
  3. การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน
  4. การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
  5. โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
ไฟล์ตัวอย่าง
ใบงาน หน่วยที่ 6 เศษส่วน ป.3.pdf
ขนาด: 525.60 KB
เศษส่วน.pdf
ขนาด: 876.60 KB