เนื้อหาของคอร์ส
บทที่ 3 เวลา
0/2
บทที่ 4 รูปเรขาคณิต
0/2
บทที่ 6 เศษส่วน
0/2
บทที่ 7 การคูณ
0/2
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ค13101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

        การเก็บรวบรวมข้อมูลและจำแนกข้อมูลมีวิธีการที่หลากหลาย และต้องใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม  ส่วนการนำเสนอข้อมูลสามารถใช้ตารางทางเดียว และแผนภูมิรูปภาพได้

         ความรู้

  1.    การเก็บรวบรวมข้อมูลและจำแนกข้อมูล
  2.    การอ่านและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ
  3.    การอ่านและการเขียนตารางทางเดียว ( One-Way Table )
ไฟล์ตัวอย่าง
ใบงาน หน่วย 5 แผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียว ป.3.pdf
ขนาด: 156.58 KB
การอ่าน จำแนก แผนภูมิภาพ ตารางทางเดียว.pdf
ขนาด: 605.14 KB