เนื้อหาของคอร์ส
บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
จำนวนนับที่เขียนแทนด้วยตัวเลขที่มีหกหลัก ตัวเลขทางซ้ายมือของหลักหมื่นอยู่ในหลักแสน จำนวนนับที่เขียนแทนด้วยตัวเลขที่มีเจ็ดหลัก ตัวเลขทางซ้ายมือของหลักแสนอยู่ในหลักล้าน จำนวนนับที่เขียนแทนด้วยตัวเลขมากกว่าเจ็ดหลัก ตัวเลขทางซ้ายมือของหลักล้าน เรียงตามลำดับจากขวาไปซ้าย อยู่ในหลักสิบล้าน ร้อยล้าน พันล้าน ....... ค่าประจำหลักของแต่ละหลักมีค่าเป็นสิบเท่าของหลักที่อยู่ถัดไปทางขวามือตัวเลขในแต่ละหลักจะมีค่าตามค่าประจำหลักนั้นๆ การเขียนตัวเลขในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบอกค่าของตัวเลขในหลักต่างๆของจำนวนนั้น ๆ การเขียนตัวเลขในรูปกระจาย เป็นการเขียนในรูปการบอกค่าของตัวเลขในหลักต่าง ๆ ของจำนวนนั้น ๆ จำนวนสองจำนวน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน จะเท่ากัน มากกว่ากัน หรือน้อยกว่ากัน อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แบบรูปของจำนวนเป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง * ความรู้ 1. เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับและศูนย์ 2. หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับ และการใช้ศูนย์ การเขียนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับจำนวนบับ และศูนย์ 3. จำนวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละเท่ากัน
0/2
บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000
• การบวกและการลบ • การคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลข • การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า • โจทย์ปัญหา • การสร้างโจทย์ปัญหา
0/2
บทที่ 3 การคูณ การหาร
• การคูณ • การหาร • การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า • โจทย์ปัญหา • การสร้างโจทย์ปัญหา
0/2
บทที่ 4 การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ
• การบวก ลบ คูณ หารระคนแบบมีวงเล็บ • การบวก ลบ คูณ หารระคนแบบไม่มีวงเล็บ • การบวก ลบ คูณ หารระคนที่มีและไม่มีวงเล็บ • โจทย์ปัญหา • การสร้างโจทย์ปัญหา • ค่าเฉลี่ย
0/2
บทที่ 5 เวลา
• การบอกระยะเวลา • การเปรียบเทียบระยะเวลา • การอ่านตารางเวลา • โจทย์ปัญหา
0/2
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ค14101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

       การคูณจำนวน 1 หลัก กับจำนวนมากกว่า 4 หลัก หาผลคูณได้โดยนำจำนวน 1 หลักไปคูณจำนวนที่มากกว่า 4 หลัก โดยเริ่มจากหลักทางชวาไปหลักทางซ้ายทีละหลัก

       การคูณจำนวนมากกว่า 1 หลัก กับจำนวนมากกว่า 2 หลัก สามารถหาผลคูณได้โดยกระจายจำนวนจำนวนหนึ่งตามค่าประจำหลัก แล้วนำจำนวนในแต่ละหลักคูณกับอีกจำนวนหนึ่งจากนั้นนำผลคูณที่ได้มาบวกกัน

       การหารที่ตัวหารไม่เกิน 2 หลัก สามารถหาผลหารได้โดยหารตัวตั้งจากซ้ายไปขวาทีละหลัก ซึ่งผลหารแต่ละหลักหาได้จากความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหาร

       การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ และโจทย์ปัญหาการหาร เริ่มจากทำความเข้าใจปัญหา วางแผนการแก้ปัญหาดำเนินการตามแผน และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

       การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ และโจทย์ปัญหาการหาร ต้องพิจารณาสถานการณ์ที่สร้างขึ้นให้สมเหตุสมผลสอดคล้องกับความเป็นจริง

    * ความรู้

  1. การคูณ
  2. การหาร
  3. การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า
  4. โจทย์ปัญหา
  5. การสร้างโจทย์ปัญหา
ไฟล์ตัวอย่าง
ใบงาน หน่วย 3 การคูณการหาร ป.4.pdf
ขนาด: 293.91 KB
การคูณ.pdf
ขนาด: 382.91 KB
การหารจำนวนนับ.pdf
ขนาด: 414.39 KB