เนื้อหาของคอร์ส
บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
จำนวนนับที่เขียนแทนด้วยตัวเลขที่มีหกหลัก ตัวเลขทางซ้ายมือของหลักหมื่นอยู่ในหลักแสน จำนวนนับที่เขียนแทนด้วยตัวเลขที่มีเจ็ดหลัก ตัวเลขทางซ้ายมือของหลักแสนอยู่ในหลักล้าน จำนวนนับที่เขียนแทนด้วยตัวเลขมากกว่าเจ็ดหลัก ตัวเลขทางซ้ายมือของหลักล้าน เรียงตามลำดับจากขวาไปซ้าย อยู่ในหลักสิบล้าน ร้อยล้าน พันล้าน ....... ค่าประจำหลักของแต่ละหลักมีค่าเป็นสิบเท่าของหลักที่อยู่ถัดไปทางขวามือตัวเลขในแต่ละหลักจะมีค่าตามค่าประจำหลักนั้นๆ การเขียนตัวเลขในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบอกค่าของตัวเลขในหลักต่างๆของจำนวนนั้น ๆ การเขียนตัวเลขในรูปกระจาย เป็นการเขียนในรูปการบอกค่าของตัวเลขในหลักต่าง ๆ ของจำนวนนั้น ๆ จำนวนสองจำนวน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน จะเท่ากัน มากกว่ากัน หรือน้อยกว่ากัน อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แบบรูปของจำนวนเป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง * ความรู้ 1. เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับและศูนย์ 2. หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับ และการใช้ศูนย์ การเขียนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับจำนวนบับ และศูนย์ 3. จำนวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละเท่ากัน
0/2
บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000
• การบวกและการลบ • การคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลข • การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า • โจทย์ปัญหา • การสร้างโจทย์ปัญหา
0/2
บทที่ 3 การคูณ การหาร
• การคูณ • การหาร • การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า • โจทย์ปัญหา • การสร้างโจทย์ปัญหา
0/2
บทที่ 4 การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ
• การบวก ลบ คูณ หารระคนแบบมีวงเล็บ • การบวก ลบ คูณ หารระคนแบบไม่มีวงเล็บ • การบวก ลบ คูณ หารระคนที่มีและไม่มีวงเล็บ • โจทย์ปัญหา • การสร้างโจทย์ปัญหา • ค่าเฉลี่ย
0/2
บทที่ 5 เวลา
• การบอกระยะเวลา • การเปรียบเทียบระยะเวลา • การอ่านตารางเวลา • โจทย์ปัญหา
0/2
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ค14101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

          การบวก ลบ คูณ หารระคน เป็นโจทย์ที่มีหลายเครื่องหมายในข้อเดียวกันและมีการจัดกลุ่มการคำนวณไว้ โดยใส่เครื่องหมายวงเล็บ “( )” มีข้อตกลงว่าให้หาคำตอบในวงเล็บก่อนเสมอ

           การเฉลี่ย คือ การนำจำนวนหลายจำนวนมาแบ่งใหม่ ให้แต่ละจำนวนเท่าๆ กันจำนวนแต่ละจำนวนที่ถูกแบ่งใหม่ให้เท่าๆ กันนั้นเรียกว่า  ค่าเฉลี่ย

           การแก้โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน เริ่มจากทำความเข้าใจปัญหา วางแผนการแก้ปัญหา ดำเนินการตามแผน และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

            การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ต้องพิจารณาสถานการณ์ที่สร้างขึ้นให้สมเหตุสมผล สอดคล้องกับความเป็นจริง

  * ความรู้

  1.  การบวก ลบ คูณ หารระคนแบบมีวงเล็บ
  2.  การบวก ลบ คูณ หารระคนแบบไม่มีวงเล็บ
  3.  การบวก ลบ คูณ หารระคนที่มีและไม่มีวงเล็บ
  4. โจทย์ปัญหา
  5.  การสร้างโจทย์ปัญหา
  6.  ค่าเฉลี่ย
ไฟล์ตัวอย่าง
ใบงาน หน่วย 4 การบวกลบคูณหาร ป.4.pdf
ขนาด: 359.29 KB
การบวกลบคูณหารจำนวนนับ.pdf
ขนาด: 2.59 MB