วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ค15101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.5, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

   เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจำนวนคละ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ๒ ขั้นตอน หาผลคูณของทศนิยม ที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง หาผลหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง และตัวหารเป็นจำนวนนับ ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๒ ขั้นตอน และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน ๒ ขั้นตอน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก  ที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา และเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่เป็นจำนวนนับ

ในการจัดการเรียนรู้ได้กำหนดสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะโดยการปฏิบัติจริง สรุปเนื้อหา มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

 

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • การเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ
 • โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนและจำนวนคละ
 • การคูณ การหารของเศษส่วนและจำนวนคละ
 • การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ
 • โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม
 • ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งที่เป็นจำนวนเต็ม ทศนิยม 1 ตำแหน่งและ 2 ตำแหน่ง และการใช้เครื่องหมาย
 • การคูณทศนิยมที่มีผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
 • การหารทศนิยมที่มีผลหารเป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
 • ค่าประมาณของผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณการหารทศนิยม
 • โจทย์ปัญหาทศนิยม
 • การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
 • การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
 • 1การอ่านกราฟเส้น

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยที่ 1 เรื่องเศษส่วน
1. การบวก การลบของเศษส่วนและจำนวนคละ 2. การเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ 3. การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ

 • การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับ
  05:01
 • การบวก การลบเศษส่วน
  05:01
 • การคูณเศษส่วน
  00:01
 • การหารเศษส่วน
  00:00
 • การบวก ลบ คูณ หารระคนเศษส่วน
  00:01
 • โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนเศษส่วน
  00:01
 • เศษส่วน

หน่วยที่ 2 เรื่องทศนิยม
1. ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม 2. ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งที่เป็นจำนวนเต็ม ทศนิยม 1 ตำแหน่ง และ 2 ตำแหน่ง และการใช้เครื่องหมาย

หน่วยที่ 3 การนำเสนอข้อมูล
1. การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 2. การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 3. การอ่านกราฟเส้น

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว