วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ค32201) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเรื่องการประยุกต์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  เวกเตอร์ในสามมิติ  และลำดับและอนุกรมอนันต์

โดยใช้กระบวนการคิดคำนวณ กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กระบวนการสื่อความทางคณิตศาสตร์ กระบวนให้เหตุผล และกระบวนการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบคอบ มุ่งมั่นในการทำงาน ทำงานอย่างมีระบบและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

What Will You Learn?

  • นำความรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติไปใช้แก้ปัญหาได้
  • นำความรู้เรื่องเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้แก้ปัญหาได้
  • นำความรู้เรื่องลำดับและอนุกรมอนันต์ไปใช้แก้ปัญหาได้

Course Content

ความรู้เบื้องต้นฟังก์ชันตรีโกณมิติ

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ
    00:00

ค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่น และมุมและการวัดมุม

สูตรและฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม

การพิสูจน์และการหาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมประกอบ

มุมสองเท่า สามเท่า ครึ่งเท่า และความสัมพันธ์ของผลบวก ผลต่าง กับผลคูณของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ

สมการตรีโกณมิติ

ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

กฏของไซน์และโคไซน์

เวกเตอร์และสมบัติของเวกเตอร์

ระบบพิกัดฉากสามมิติ

เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก

ผลคูณเชิงสเกลาร์

ผลคูณเชิงเวกเตอร์

ลำดับจำกัด

ลิมิตของลำดับอนันต์

อนุกรมจำกัด(เลขคณิต เรขาคณิต)

การใช้สัญลักษณ์แสดงการบวก

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet